ALWAYS USE LUBRICANT WHEN ASSEMBLING STAINLESS STEEL FASTENERS

marineinoxeshop.com


Βρετανικά πρότυπα σπειρωμάτων

Βρετανικά πρότυπα σπειρωμάτων:

Στους συνδετήρες με βρετανικό σπείρωμα το μέγεθος του κλειδιού αντιστοιχεί στη κεφαλή της βίδας: Μία βίδα Whitworth ,με ονομαστική διάμετρο 1/2" ,χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κλειδί 1/2" Whitworth . Η τυποποίηση διαστάσεων του σπειρώματος Whitworth χρονολογείται το 1841 από τον Sir Joseph Whitworth (1803-1887) ,διέθεταν υπερμεγέθης κεφαλή, για να διευκολύνουν τις σκληρές ανάγκες στις μεθόδους της καθημερινής παραγωγής. Με την εισαγωγή του BSF (British Standard Fine) και BSW (British Standard Whitworth ),το έτος 1908 ,τα μεγέθη κεφαλής του κοχλία Whitworth μειώθηκαν κατά ένα μέγεθος, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη κατασκευής νέων εργαλείων για την παραγωγή και την συναρμολόγηση. Ο παλιός κοχλίας Whitworth 1/4 " χρησιμοποιούνταν αντί του νέου BSW/BSF 5/16’’, που συμβαδίζει περισσότερο με τα σύγχρονα μέσα σύνδεσης και στερέωσης, τα οποία έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε. Πιο πρόσφατα πρότυπα BSF/BSW είχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές , όπως μεγάλη επίπεδη κεφαλή 1.5 x τη διάμετρο του κορμού, το ΒΑ διαμορφώνονταν ως εξής: 1,75 x τη διάμετρο του κορμού

Η πλειοψηφία των κοχλιών / περικοχλίων Whitworth ,που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε σήμερα, πλησιάζει στο πρότυπο του μεγέθους της κεφαλής BSF/BSW του 1908. Ωστόσο, ορισμένα κλειδιά εξακολουθούν να έχουν χαρακτηριστικές διαστάσεις 1/4 W 5/16 BS (σε υποδιαίρεση της ίντσας) ,που μας υποδεικνύουν πως προορίζονται για την παλιά βίδα 1/4 " Whitworth αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 5/16 BSF/BSW του 1908. Οι βίδες και παξιμάδια BSW του 1908 ακολουθούν την ίδια τυποποίηση χονδρού σπειρώματος με το αυθεντικό σπείρωμα Whitworth.Οι βίδες BSF έχουν την ίδια γωνία( κλίσης )σπειρώματος, αλλά μεγαλύτερο αριθμό σπειρών ανά ίντσα , συνεπώς δημιουργούν ένα δυνατότερο προϊόν με μεγαλύτερη αντοχή στους κραδασμούς σε κατασκευές με εφελκυστική δύναμη .

Οι συνδετήρες, BSF/BSW ,βρίσκονται στον Βρετανικό εξοπλισμό προτού καθοριστεί το μετρικό σύστημα. Ωστόσο, ορισμένοι μηχανισμοί ,που έγιναν σε χώρες της αγγλικής κοινοπολιτείας, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν συνδετήρες BFS/BFW για πολύ καιρό ακόμη και μετά την καθιέρωση του μετρικού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα BA μεγέθη τυποποιήθηκαν το 1884 και εφαρμόστηκαν σαν πρότυπο το 1903, 5 χρόνια πριν τυποποιηθούν τα BSF / BSW μεγέθη. Τα BA προτάθηκαν για χρήση κάτω ¼’’ ιντσών, κυρίως σε ηλεκτρικές και εργασίες επί οργάνων, επιχειρώντας έτσι να αποσύρουν μεγέθη BSF / BSW κάτω των 1/4 ". Τα κοινά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στα σπειρώματα BA ήταν εξ ίσου αριθμημένα, αλλά ορισμένοι κατασκευαστές παραδόξως χρησιμοποίησαν μεγέθη αριθμημένα διαφορετικά ,όπως στην μοτοσυκλέτα AMAL χρησιμοποιήθηκαν 1BA. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα μεγέθη έχουν κατασκευαστεί και καταγραφεί ,εξακολουθούν να είναι αρκετά σπάνια.

Το μετρικό σύστημα στους συνδετήρες υιοθετήθηκε το 1970 και οφείλεται σε διάφορους λόγους(εκ των οποίων ο ένας αφορά τις οικονομίες κλίμακας της παραγωγής συνδετήρων )και η πλειοψηφία των καταγεγραμμένων μεγεθών, που περιλαμβάνονται ,φέρουν τις κοινές διαστάσεις ISO γύρω στο 1980.Υπήρξαν διεθνείς συστάσεις για τη μείωση του μεγέθους της κεφαλής, για ορισμένα είδη, και στα μεγέθη του μετρικού συστήματος στους συνδετήρες. Μερικά από αυτά κυκλοφορούν στην αγορά, περιπλέκοντας έτσι τα ζητήματα τυπο ποίησης, καθώς ηαντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται με μεγάλη ακρίβεια . Είναι πιθανόν να βρείτε εξάγωνες κεφαλές με τύπο M10 και 17mm, 16mm, 14mm AF (across flats=μετρημένα πάνω από την κεφαλή βίδας )ή M12 με 19mm, 18mm, 17mm AF. Αυτά τα μη τυποποιημένα μεγέθη κεφαλής έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τώρα βρίσκουμε τα M7 σε ευρεία χρήση.

Τις διαστάσεις UNF και UNC τις συναντάμε κυρίως σε μηχανήματα, που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στις ΗΠΑ ή από εταιρείες αναγνωρισμένες ως Αμερικανοί κατασκευαστές. Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, οι ΗΠΑ σταμάτησαν να χρησιμοποιούν συνδετήρες με το βρετανικό πρότυπο BS, παρ όλα αυτά μπορούμε να τα συναντήσουμε σε μηχανήματα που έχουν κατασκευαστεί εκείνο τον καιρό. Για συνδετήρες μικρότερου μεγέθους, που χρησιμοποιήθηκαν όπως χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα BA ,οι άρτιοι αριθμοί είναι η πιο κοινή μορφή. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ , έχουν γίνει ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις στην μετρικοποίηση , από κάποιους εμπορικούς αντιπροσώπους, ειδικευμένους στους συνδετήρες ,και πάλι όμως θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι μειωμένο το κόστος παραγωγής για τους κατασκευαστές της Άπω Ανατολής.

Британский стандарт резьб:

По британским стандартам гаечный ключ соответствуют размеру головок болтов :болт Витуорта 1/2 " используется в сочетании с дюймовым ключом Витворта1/2". Система Витворта была принята в качестве британского стандарта в 1841 г. Сформированную крупногабаритную головку , производили чтобы приспособиться к жестким требованиям дневного производственного метода.С принятием резьбы BSF (British Standard Fine) и BSW (British Standard Whitworth) в 1908 году,размеры головки Витворта были снижены на один размер, чтобы избежать необходимости изготовления новой оснастки для производства и сборки. Старый болт (винт)Whitworth 1/4 " был использован вместо нового BSW/BSF 5/16"болта,который более соответствует с современным крепежом .Новые болты BSF / BSW определены на размер головки 1,5 х диаметр стержня, а BA были сформированы на 1,75 х диаметр стержня.

Большинство из болтов / гаек Витворта, которые мы используем в сегодняшнем дне , по стандарту приближается размеру весие головки 1908 года. Однако некоторые ключи все еще отмеченные размером 1/4 W 5/16 BS и указывают, что они рассчитаны на старый болт Витворта 1/4" и соответсвуют также номером 5/16" BSF/BSW. Болты и гайки BSW 1908 года принимают ту же крупную резьбу как оригинальный профиль Витворта. Болты BSF имеют тот же угол профиля резьбы, но более высокое количество витков на дюйм, обеспечивая тем самым прочное крепление и виброустойчивость.

Крепеж BSF/BSW присутствует в Британском оборудование до (того как была узаконена метрическая система )принятия стандартной метрической системы. Однако некоторые механизмы ,которые были сделаны в странах входивших в состав Содружества, продолжали пользоваться крепежными деталями BFS/BFW долго и после момента появления метрической системы в Великобритание.

Дизайн BA был сначала сформулирован в 1884 году и введен в стандарт 1903 г, 5 лет до того ,как был стандартизирован BSF/BSW .Они рекомендовались для использования размеров BA ниже 1/4 " дюйма. Эти нити винта BA используются в некоторых точных инструментах и электрооборудованиях, таким образом отвергая BSF/BSW . Общие размеры, используемые в резьбе BΑ были равномерно пронумерованы но некоторые производители использовали необычные размеры , как в ретро мотоцикле Амаль используется 1BA. Несмотря на то что нечетные размеры BA были предприняты и перечислены в технически действующие стандарты, они довольно редки.

Метрическая система крепежных изделий стала международным стандартом метрической резьбы в 1970 из-за нескольких причин(одна из них-экономия маштаба производство). В то время появились международные рекомендации уменьшить размер головки у некоторых видов, а так же размер метрического крепежа. В настоящее время эти детали представлены на рынке крепежа, что приводит к заблуждению, так как запасные части должны быть такими же как те, которые они заменяют. Можно найти крепежные детали М10 с шестигранной головкой (под ключ) 17мм, 16мм, 14мм AF. M12 с 19 мм, 18 мм, 17 мм AF. Эти нестандартные размеры головки использовались в основном в машиностроении, но в настоящее время крепеж M7 получил наиболее широкое применение.

UNF/UNC, крепеж, в основном, встречаем в машинах, производящиеся в США или в компаниях, которые признанны как американские производители. После второй мировой войны США перестали использовать крепежные элементы BS стандарта ,но они все еще могут быть найдены на старой технике, изготовленной до этого периода. Для более низкого числа крепежных деталий как они использовались в системе BA, четные числа является наиболее распространенным. В настоящее время США сделала значительных шагов по отношению метризации с определенными дистрибьюторами которые специализируются на крепежных изделий. Опятьже , можно полностью утверждать,что издержки производства и себестоимость продукции дальневосточных производителей,являюся ,наиболее низкие.

British Standard Thread forms:

In 'British' thread form fasteners, the spanner size correspond to the bolt; a 1/2" Whitworth bolt is used in conjunction with a 1/2" Whitworth spanner. Whitworth sizes were laid down in 1841 by Sir Joseph Whitworth (1803-87), they featured an oversized head to accommodate the crude tolerances of the production methods of the day. With the introduction of BSF (British Standard Fine) and BSW (British Standard Whitworth) in 1908 the head sizes of Whitworth were reduced by one size, to avoid new tooling being needed for production and assembly. The old Whitworth 1/4" bolt was used for the new BSW/BSF 5/16" bolt which is more in line with the modern day fasteners we are used to. The new BSF/BSW bolts were specified a head across flats of 1.5 x the diameter of the shank, BA were geared at 1.75 x the diameter of the shank.

The majority of 'Whitworth' nuts/bolts we now see and use are likely to be the 1908 version of BSF/BSW head size. However some spanners are still marked '1/4 W 5/16 BS' which indicates they sized for the old 1/4" Whitworth bolt, and will be useable for the 1908 5/16" for BSF/BSW. The 1908 BSW bolts/nuts use the same coarse thread form as the original Whitworth. BSF bolts have the same angle of thread profile but have more teeth per inch, thus providing a stronger fastener and better vibration resistance for high tensile materials.

BSF/BSW Fasteners are commonly found in British equipment designed before metrification became the acceptable standard. However some machinery made in countries that were part of the Commonwealth still continued to use BSF/BSW long after the UK went Metric.

BA sizes were formulated in 1884 and put into a standard 1903, 5 years before BSF/BSW were standardized. BA were recommended for usage below 1/4”, in mainly instrumentation and electrical apparatus, thus attempting to discard BSF/BSW sizes below 1/4". The common sizes used in BA threads were evenly numbered but some manufacturers used oddly numbered sizes, in relation to motorcycle AMAL used 1BA. Although odd numbered BA sizes have been made and are listed, they are quite rare.

Metric

Metric fasteners took a hold in the 1970’s due to several reasons (one being on a scale of economies of manufacture of fasteners) the majority of sizes listed are the common ISO dimensions circa the 1980’s. There have been international recommendations to reduce head sizes on certain items and sizes of metric fasteners and some of these now float the fastener market, further confusing standardization issues as direct replacement parts must be the same as the ones they are replacing. It is possible to find M10 hexagon heads with 17mm, 16mm, 14mm AF sizes; M12 with 19mm, 18mm, 17mm AF sizes. These non standard head sizes have been mainly utilized by the automotive industry and now we can find M7 fasteners becoming more commonly used.

Unified

UNF and UNC (Unified National Coarse/ Unified National Fine) are mainly found on machinery either manufactured in USA or by companies that are recognized as being American manufacturers. The USA stopped using BS standard fasteners after WW2 but they can still be found on old machinery manufactured before then. For smaller fasteners numbers are used as were used in the BA system, with the even numbers being the most common. Currently the USA has made significant moves towards metrification with certain fastener distributors specializing in them, again it could be argued it is purely down to cost of manufacture for the Far Eastern Manufacturers.

Your IP Address is: 3.215.177.171
Copyright © 2021 Marineinoxeshop.com.